Powiatowe centrum pomocy rodzinie
W Bochni

+48 14 611 97 40

Aktualności

Aktualny informator dla osób z niepełnosprawnością 2020

Opublikowano

Dostępna jest nowa wersja Informatora dla osób niepełnosprawnych. Informator jest wydawany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych przy współpracy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W Informatorze na 2020 znajdziecie Państwo informacje dot:

 1. Renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczeń rentowych,
 2. Renty socjalnej,
 3. Świadczenia uzupełniającego dla os. niezdolnych do samodzielnej egzystencji (tzw. 500+),
 4. Orzecznictwie lekarskim ZUS,
 5. Działań ZUS na rzecz osób z niepełnosprawnością,
 6. Uprawnień pracowniczych osób z niepełnosprawnością,
 7. Danych adresowych oddziałów ZUS,
 8. Wsparcia osób z niepełnosprawnością  ze środków PFRON,
  • pomoc ze środków PFRON,
  • zadania PFRON,
  • zasady dofinansowania uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych,
  • zasady dofinansowania zapotrzebowania w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,\
  • zasady dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
  • zasady dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,
  • zasady dofinansowania w ramach pr. „Aktywny Samorząd”,
  • zasady dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika,
  • warunki dofinansowania szkoleń  z języka migowego,
  • zasady dofinansowania dla NGO na realizację projektów na rzecz osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia,
  • zasady przyznawania dofinansowania kosztów tworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowej,
  • zasady udzielania wsparcia w ramach pr. „Zajęcia Klubowe w WTZ”,
  • zasady korzystania ze wsparcia w ramach pilotażowego pr. „Rehabilitacja 25+”,
  • Zasady udzielania refundacji kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione  do szkolenia psów asystujących,
  • zasady udzielania pomocy NGO w ramach pr. „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami”,
  • zasady dofinansowania w ramach pr. „Wyrównywania różnic między regionami III”,
  • zasady refundacji składek na ubezpieczenia społeczne dla osób z niepełnosprawnościami prowadzących działalność gospodarczą,
  • zasady udzielania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,
  • zasady dofinansowania oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego, aby kontynuować działalność gospodarczą albo prowadzić własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne,
  • zasady dofinansowania wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami,
  • zasady przyznawania zwrotu kosztów przystosowania stanowiska pracy do potrzeb pracownika z niepełnosprawnością,
  • zasady przyznawania zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla pracownika z niepełnosprawnością,
  • zasady udzielania zwrotu kosztów zatrudnienia oraz szkolenia pracownika pomagającego pracownikowi z niepełnosprawnością,
  • zasady wspierania spółdzielni socjalnych,
  • zasady refundacji kosztów szkolenia pracowników z niepełnosprawnościami,
  • zasady udzielania dodatkowej pomocy dla zakładów pracy chronionej,
  • zasady dofinansowania kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej,
  • finansowanie staży i szkoleń dla osób z niepełnosprawnościami zarejestrowanych w urzędzie pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy,
  • składanie wniosków przez internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) finansowanego ze środków PFRON,
 9. Danych adresowych PFRON.

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/aktualnosci/informator-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia-2020-/index.html