Powiatowe centrum pomocy rodzinie
W Bochni

+48 14 611 97 40

Aktualności

Dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych, technicznych i barier w komunikowaniu się

Opublikowano

Bariery architektoniczne – to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

Bariery techniczne oznaczają bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej sprawne funkcjonowanie. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie lub w niektórych przypadkach powinna umożliwić lub znacznie ułatwić opiekę nad osobą niepełnosprawną w celu umożliwienia jej przebywania lub funkcjonowania we własnym środowisku.

Bariery w komunikowaniu się oznaczają ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

Osoby, które mogą ubiegać się o dofinansowanie:
– mieszkańcy Powiatu Bocheńskiego, którzy legitymują się orzeczeniem (o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności wydane przez Zespół ds. Orzekania lub równoważne wydane przez inne organy) oraz wykażą we wniosku określone trudności wynikające wprost ze swej niepełnosprawności, które:

– w przypadku ubiegania się o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych uniemożliwiają lub utrudniają swobodę poruszania się w budynku i jego najbliższej okolicy, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują,

– w przypadku ubiegania się o dofinansowanie likwidacji barier technicznych znacznie utrudniają lub uniemożliwiają im sprawne funkcjonowanie w codziennym i/lub podstawowym zakresie,

– w przypadku ubiegania się o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się znacznie utrudniają lub uniemożliwiają im swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji w codziennym i/lub podstawowym zakresie.

Dofinansowanie nie przysługuje jeżeli:
• osoba niepełnosprawna w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskała już dofinansowanie w ramach likwidacji barier technicznych lub barier w komunikowaniu się.
• osoba niepełnosprawna była w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po jej stornie.
Uwaga!
• dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier technicznych i barier
w komunikowaniu się przysługuje oddzielnie na każdy rodzaj zadania.

Wysokość dofinansowania:
• może wynosić do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

W celu ubiegania się o dofinansowania należy:
1. Pobrać wniosek w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni lub z zakładki – wnioski do pobrania,
2. Złożyć wypełniony wniosek wraz z wymaganymi do wniosku załącznikami w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni (właściwym ze względu na miejsce zamieszkania).

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych, technicznych lub barier w komunikowaniu się można złożyć w każdym czasie.

Procedura rozpatrywania wniosków:
1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach lub brakach załączników, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji. Nieusunięcie uchybień lub nie dostarczenie brakujących załączników w wyznaczonym w informacji terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

2) Wnioski kompletne rozpatrywane są po otrzymaniu informacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o wysokości środków finansowych przyznanych Powiatowi Bocheńskiemu w danym roku na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej (…) oraz po podjęciu przez Radę Powiatu uchwały w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków przeznaczonych na ich realizację w danym roku.

3) W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, zawierana jest z wnioskodawcą umowa, która określa m.in. przedmiot/zakres dofinansowania, wysokość przyznanego dofinansowania, wysokość wymaganego udziału własnego, termin realizacji umowy.

4) W przypadku likwidacji barier technicznych i/lub barier w komunikowaniu się wnioskodawca po zawarciu umowy dokonuje zakupu przedmiotu umowy i dostarcza do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni dokument potwierdzający zakup wraz z potwierdzeniem wpłaty udziału własnego. Po pozytywnym zweryfikowaniu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni dokumentów przedłożonych przez wnioskodawcę następuje przekazanie dofinansowania w sposób i formie określonej w umowie.

5) W przypadku likwidacji barier architektonicznych po zawarciu umowy następuje wykonanie zakresu prac będących przedmiotem likwidacji barier architektonicznych, ich odbiór oraz przekazanie dofinansowania w sposób i formie określonej w umowie.

UWAGA!
• Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.
• Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania.
• Dofinansowanie będzie przyznawane do wyczerpania środków PFRON przyznanych powiatowi na realizację zadań na dany rok kalendarzowy.
• W przypadku znacznego niedoboru środków finansowych na dany rok, mogą zostać wprowadzone dodatkowe ograniczenia przy ubieganiu się o przyznanie dofinansowania.

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1190 z późn. zm.).