Powiatowe centrum pomocy rodzinie
W Bochni

+48 14 611 97 40

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w BochniPCPR
ul. E. Windakiewicza 9/5
32-700 Bochnia
tel./fax: 014 – 611 – 97 – 40
e-mail: pcpr@powiat.bochnia.pl
strona www: pcpr.bochnia.pl

Dyrektor – mgr Elżbieta Paczyńska
(14) 610 05 32

Główna Księgowa – mgr Renata Seredyńska
(14) 610 05 37

Kierownik Referatu ds. osób niepełnosprawnych
mgr Tomasz Sieczka

(14) 611 97 45

Kierownik Zespołu ds. pieczy zastępczej – Piotr Samolej
(14) 611 97 42

Przewodnicząca Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
mgr Małgorzata Habińska

(14) 611 60 41

Inspektor Ochrony Danych

Aleksandra Słowik

e-mail: iod@iods.pl

 

GODZINY PRACY PCPR w Bochni:
Poniedziałek  8.00 – 16.00
Wtorek  7.30 – 15.30
Środa  7.30 – 15.30
Czwartek  7.30 – 15.30
Piątek  7.30 – 15.30

 

Deklaracja dostępności strony internetowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.pcpr.bochnia.pl zgodnie z  Ustawą  z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Strona internetowa PCPR w Bochni uzyska odpowiednie dostosowanie do wymagań określonych w ustawie poprzez aktualnie realizowany projekt Powiatu Bocheńskiego pn.: „Cyfrowy Powiat Bocheński E-administracja w Powiecie Bocheńskim”.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pcpr.bochnia.pl

 1. Data publikacji strony pcpr.bochnia.pl – 2017 r.
 2. Data ostatniej aktualizacji strony: aktualizowana na bieżąco.

W  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni przeprowadzono samoocenę dostępności cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.

Strona internetowa www.pcpr.bochnia.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848) z powodu niezgodności lub wyłączeń PONIŻEJ:

 • BRAK MOŻLIWOŚCI ZMIANY ROZMIARU CZCIONKI
 • FORMULARZ KONTAKTOWY NIE POSIADA ETYKIET TEKSTOWYCH POWIĄZANYCH Z POLAMI I MOŻE BYĆ PROBLEMATYCZNY DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z CZYTNIKA EKRANU
 • BRAK „TRYBU CIEMNEGO”
 • BRAK ALTERNATYWNEGO OPISU ZDJĘĆ I GRAFIK
 • PUBLIKACJA DOKUMENTÓW W FORMIE INNEJ NIŻ ORYGINALNA

Administracja strony dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej www.pcpr.bochnia.pl była na poziomie WCAG 2.0.

Oświadczenie sporządzono dnia: 31.03.2021 r.

 1. Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Dane adresowe: 32-700 Bochnia, ul. E. Windakiewicza 9/5

Telefon i fax: 14 611 97 40

e-mail: pcpr@powiat.bochnia.pl

Skrzynka podawcza ePUAP – /powiatowecentrumpomocyrodzinie/skrytka

 1. Skróty klawiszowe służące do przemieszczania się po elementach strony.

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Firefox, Chrome, Internet Explorer:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Opera:

[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok [-] aby pomniejszyć widok

 1. Dostępność architektoniczna

Informacje o dostępności architektonicznej PCPR w Bochni:

Budynek, w którym siedzibę ma Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni jest parterowy i przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przed budynkiem znajduje się parking z nierównościami terenu, z którego można przedostać się na chodnik z podjazdem do PCPR szczególnie dla osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego. Do siedziby PCPR (i jednocześnie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego) można dostać się przez automatycznie rozsuwane drzwi lub drugim wejściem z drzwiami otwieranymi ręcznie.

Informujemy, że obecnie i do kwietnia 2022 r. wystąpią utrudnienia w dostępie do biura PCPR w związku z trwającymi pracami (przebudowa i rozbudowa dróg wewnętrznych z miejscami postojowymi). Dotychczasowy parking przed wejściem do budynku jest aktualnie placem budowy. Nie ma możliwości parkowania samochodów bezpośrednio przed budynkiem. W okresie wakacyjnym można parkować przy Zespole Szkół nr 1 (przy Mechaniku) lub na ogólnodostępnych miejscach w pobliżu ul. Windakiewicza.

 1. Informacja dla niesłyszących o dostępności tłumacza języka migowego:

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1824) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni, przy załatwianiu spraw oferuję się pomoc w komunikowaniu się z pracownikami Centrum, poprzez zapewnienie obecności tłumacza języka migowego. Potrzebę skorzystania z usług tłumacza języka migowego, należy zgłosić z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem poprzez: pocztę elektroniczną – na adres e-mail: pcpr@powiat.bochnia.pl lub telefon i fax: 14 611 97 40

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 426)

W zakresie braku dostępności cyfrowej należy kontaktować się pisemnie lub telefonicznie na adres e-mail: pcpr@powiat.bochnia.pl lub telefon i fax: 14 611 97 40

Klikając tutaj znajdziesz wzór wniosku o zapewnienie dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Oświadczenie sporządzono dnia: 31.03.2021 r.