Powiatowe centrum pomocy rodzinie
W Bochni

+48 14 611 97 40

O nas

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BOCHNI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką budżetową wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej. Funkcjonuje w oparciu o „Regulamin”, który określa organizacje i zasady działania jednostki.

W skład Centrum wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1)      Referat finansowo-księgowy

2)      Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

 • prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
 • kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń o kwalifikacjach zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej;
 • organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 • zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych;
 • współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z powiatowym centrum pomocy rodzinie, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organizacjami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi;
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej;
 • przedstawianie staroście i radzie powiatu corocznego sprawozdania z efektów pracy;
 • zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
 • organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku, gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku

3)      Referat ds. osób niepełnosprawnych

 • likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się
 • dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych
 • refundacja za przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
 • dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego
 • realizacja programu „Aktywny Samorząd”
 • nadzór nad warsztatami terapii zajęciowej

4)      Referat organizacyjny i pomocy społecznej

 • opłata rodziców biologicznych za dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej
 • umieszczanie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
 • porozumienie między powiatami w sprawie opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
 • pomoc pieniężna dla rodzinnej pieczy zastępczej
 • pomoc pieniężna dla osób usamodzielnionych
 • współpraca z gminami w kwestii współfinansowania rodzinnej pieczy zastępczej
 • umieszczanie w Domach Pomocy Społecznej
 • pomoc uchodźcom i repatriantom

5)      Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej

6)      Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

 • orzekanie i wydawanie decyzji o stopniu niepełnosprawności osób dorosłych i dzieci

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej będące w kompetencji samorządu powiatowego.