Powiatowe centrum pomocy rodzinie
W Bochni

+48 14 611 97 40

Zespół

NASZ ZESPÓŁ
Elżbieta Paczyńska dyrektor PCPR w Bochni
REFERAT FINANSOWO-KSIĘGOWY
Renata Seredyńska główna księgowa prowadzenie księgowości PCPR, prowadzenie gospodarki finansowej i kontroli wewnętrznej
Małgorzata Gicala starszy inspektor prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń ubezpieczeniowych, ewidencja księgowa środków pozabudżetowych PFRON, rozliczanie inwentaryzacji, kwalifikowanie wydatków strukturalnych
REFERAT ORGANIZACYJNY I POMOCY SPOŁECZNEJ
Ewa Skoczek – Brust specjalista pracy socjalnej opracowywanie porozumień dot. zobowiązań za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, wydawanie decyzji dot. odpłatności, przyjmowanie i weryfikacja wniosków do placówek opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych, sporządzanie stosownych umów cywilno-prawnych, procedury zamówień publicznych, ochrona danych osobowych
Paweł Raczyński starszy inspektor pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej, pomoc pieniężna na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki osobom opuszczającym rodzinne i instytucjonalne formy pieczy zastępczej, nadzór nad działalnością mieszkań chronionych, prowadzenie BIP
Ewa Maj specjalista pracy socjalnej obsługa kadrowa, obsługa sekretariatu, kierowanie do Środowiskowych Domów Samopomocy i Domów Pomocy Społecznej, pomoc uchodźcom i repatriantom
REFERAT DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Tomasz Sieczka kierownik referatu ds. osób niepełnosprawnych kierownik referatu, dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, realizacja Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami
Bożena Pławecka starszy inspektor refundacja za przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, program PFRON pn. Aktywny Samorząd (Moduł II)
Dorota Stachowicz specjalista obsługa realizacji zadań w zakresie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej, realizacja zadania dot. dofinansowania do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,  program PFRON pn. Aktywny Samorząd (Moduł I, obszar C i D), koordynator projektu pn. Szansa na rozwój w ramach RPO Małopolska 2014-2020.
Kinga Kotara referent dofinansowanie do likwidacji barier technicznych, dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się, program PFRON pn. Aktywny Samorząd (Moduł I, Obszar A i B)
ZESPÓŁ DS. PIECZY ZASTĘPCZEJ
Piotr Samolej kierownik Zespołu ds. pieczy zastępczej kierownik referatu, realizacja zadań określonych w Ustawie o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej
Lidia Piekarz starszy specjalista pracy socjalnej – koordynator realizacja zadań określonych w Ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Anna Zięba koordynator rodzinnej pieczy zastępczej realizacja zadań określonych w Ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, realizacja zadań określonych w Ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Kinga Kot
młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej realizacja zadań określonych w Ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Małgorzata Habińska przewodnicząca Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przewodnicząca Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Alicja Zamęta starszy inspektor wydawanie kart parkingowych, wydawanie legitymacji dla osób niepełnosprawnych, procedura wydawania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
Marzena Dziedzic inspektor wydawanie kart parkingowych, wydawanie legitymacji dla osób niepełnosprawnych, procedura wydawania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności