Powiatowe centrum pomocy rodzinie
W Bochni

+48 14 611 97 40

Polityka Prywatności

 

Polityka Prywatności i Ochrony Danych Osobowych RODO

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust 1
i ust. 2 oraz art. 14   ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/6/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r, Nr 119, s. 1) zwanego dalej „Rozporządzeniem ogólnym” iż :

 

 1. ADMINISTRATOR DANYCH

 

Administratorem danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni.                               Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni, ul. Windakiewicza 9/5, 32-700 Bochnia lub poprzez email pcpr@powiat.bochnia.pl.

 

 1. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni, ul. Windakiewicza 9/5, 32-700 Bochnia lub pod adresem e-mail: iod@iods.pl.

 

III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji zadań własnych bądź zleconych Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni (dalej: PCPR), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. h RODO, oraz określonych w następujących przepisów prawa:
 • ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 • objęcie ubezpieczeniem społecznym oraz zdrowotnym na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych
 • przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • wspieranie rodziny na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka,
 • ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o Repatriacji,
 • w celu realizacji przysługujących PCPR uprawnień bądź spełnienia obowiązków określonych tymi przepisami prawa lub gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
 1. Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

 

 1. INFORMACJE O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJI NIE PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podanie jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w pkt III. W sytuacji dobrowolności podania danych osobowych zostanie Pani/Pan o tym fakcie poinformowany/a. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

 1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 2. Pani/Pana dane mogą być ponadto przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora np. dostawcom usług IT i innym podmiotom przetwarzającym dane w celu określonych przez Administratora – przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem.

 

 

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z odpowiednich regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody, dane te będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.

 

VII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:

 • Dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • Otrzymania kopii danych,
 • Sprostowania danych osobowych,
 • Usunięcia danych osobowych,
 • Ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • Przenoszenia danych,
 • Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem,
 • w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Prawa wymienione w pkt 1-8 powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem.

 

VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

 

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.

 1. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI W TYM PROFILOWANIE

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, jednakże mogą być przekazywane do państw trzecich (m.in. USA) poprzez korzystanie przez Administratora z narzędzi firm mających siedziby lub oddziały poza UE.