Powiatowe centrum pomocy rodzinie
W Bochni

+48 14 611 97 40

Aktualności

Powiatowy Urząd Pracy informuje

Opublikowano

Powiatowy Urząd Pracy w Bochni rozpoczyna realizację projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim (IV)”w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 .

 

Kwota dofinansowania na lata 2019-2020 będzie wynosić ogółem 2 120 054,29 zł  w tym ze środków wspólnotowych 84,28% w kwocie 1 786 781,75 zł i z wkładu krajowego 15,72% w kwocie 333 272,54 zł.

 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim

 

Uczestnikami projektu będą osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), z pośród których co najmniej 60% stanowią osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu ( tzw. młodzież NEET),zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET, przyjętą w PO WER 2014-2020.

Co najmniej 20 % uczestników projektu stanowić będą osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby z niepełnosprawnościami i/lub osoby długotrwale bezrobotne i/lub osoby o niskich kwalifikacjach

 

Zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 uznaje się osobę młodą w wieku 18-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki :

– nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),

– nie kształci się ( tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki),

– nie szkoli ( tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskane, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych , potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

 

W ramach projektu planuje się realizację :

 • nabywania lub uzupełnienia doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu poprzez staże, spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży;
 • wsparcia zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia poprzez pokrycie kosztów subsydiowanego zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy;
 • wsparcia osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa.
 • nabywania, podwyższania lub dostosowania kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie poprzez wysokiej jakości szkolenia
 • identyfikacji potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikację stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych;
 • kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami oraz kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie wyboru odpowiedniego zawodu oraz pomoc w planowaniu rozwoju kariery zawodowej , w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

 

Dzięki realizacji projektu w latach 2019 i 2020 planuje się osiągnięcie następujących efektów:

 • 180 osób zostanie objętych wsparciem w projekcie, w tym 36 długotrwale bezrobotnych,
 • 6 osób poniżej 30 lat, uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu
 • 15 osób otrzyma środki na podjęcie działalności gospodarczej
 • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji ( osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami ) 42%
 • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych osób 57%

 

Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły do wyczerpania limitu liczby miejsc. Rekrutacja będzie prowadzona z założeniem równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, poprzez jednakowe warunki dostępu do możliwości udziału w projekcie i oferowanych formach wsparcia dla wszystkich bezrobotnych spełniających warunki grupy docelowej. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób zapewniający spełnienie kryterium dostępu tj. co najmniej 20 % uczestników projektu stanowić będą osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby z niepełnosprawnościami i/lub osoby długotrwale bezrobotne i/lub osoby o niskich kwalifikacjach.

W projekcie zapewniona zostanie możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu wyłączenia społecznego realizowanego w ramach celu tematycznego 9 w RPO.

 

Bochnia 11.12.2018