Powiatowe centrum pomocy rodzinie
W Bochni

+48 14 611 97 40

Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2021.

Celem Programu jest zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Realizacja Programu jest finansowana ze środków Funduszu Solidarnościowego utworzonego na podstawie ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787, z późn. zm.).

Program pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2021 zapewni wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym:

 • dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni przyznaje usługę asystenta na podstawie Wniosku i Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnej” – edycja 2021. Dokumenty są dostępne w zakładce wnioski do pobrania.

Terminy naboru będą uruchamiane w kolejnych rundach aż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w Powiecie Bocheńskim w 2021 r.:

 • Runda 1 do 1 lipca
 • Runda 2 do 30 lipca
 • Runda 3 do 30 sierpnia
 • Runda 4 do 30 września
 • Runda 5 do 29 października
 • Runda 6 do 30 listopada

Regulamin