Powiatowe centrum pomocy rodzinie
W Bochni

+48 14 611 97 40

Aktualności

Program wyrównywania różnic między regionami III – nabór wniosków i wystąpień na 2019 rok

Opublikowano

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni informuje, że:
• wnioski Projektodawców dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu przyjmowane będą w terminie                  od 12 grudnia 2018 r. do 22 stycznia 2019 r. w siedzibie PCPR w Bochni przy ul. E. Windakiewicza 9/5
• wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu przyjmowane będą bezpośrednio we właściwym Oddziale PFRON w terminie od 30 listopada 2018 r. do 31 października 2019 r.

Obszary programu, które będą realizowane w 2019 r.:

1. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
2. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
3. obszar D – likwidacja barier transportowych;
4. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
5. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej;
6. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Adresatami pomocy mogą być dla:

1. obszaru B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;
2. obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;
3. obszaru D (likwidacja barier transportowych):
a) placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
b) jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;
4. obszaru E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;
5. obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe;
6. obszaru G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) – powiaty.

Więcej informacji nt. programu dostępne są na stronie www.pfron.org.pl oraz pod numerem (014) 611 97 40.

„Program wyrównywania różnic między regionami III” jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.