Powiatowe centrum pomocy rodzinie
W Bochni

+48 14 611 97 40

Aktualności

Program wyrównywania różnic między regionami III – nabór wniosków i wystąpień!

Opublikowano


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni informuje, że:

 • wnioski i wystąpienia Projektodawców dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu przyjmowane będą w terminie od 29 lutego do 04 kwietnia 2016 roku w siedzibie PCPR w Bochni przy ul. E. Windakiewicza 9/5;
 • wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu przyjmowane będą bezpośrednio we właściwym Oddziale PFRON w terminie od 29 lutego do 30 listopada 2016 roku.

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

  Obszary programu, które będą realizowane w 2016 r.:

 1. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 2. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
 3. obszar D – likwidacja barier transportowych;
 4. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
 5. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej;
 6. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Adresatami pomocy mogą być:

 1. obszar B – powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;
 2. obszar C – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;
 3. obszar D:
  a. placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
  b. jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;
 4. obszar E – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;
 5. obszar F – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe;
 6. obszar G – powiaty.

Więcej informacji nt. programu dostępnych jest na stronie www.pfron.org.pl  oraz pod numerem (014) 611 97 40.