Powiatowe centrum pomocy rodzinie
W Bochni

+48 14 611 97 40

Aktualności

Projekt aktywizacyjny pn. „Wykluczeniu powiedz NIE!”

Opublikowano

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno – zawodowym 64 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących lub uczących się w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie woj. małopolskiego na obszarze powiatów zagrożonych skumulowanymi problemami społecznymi w zakresie ubóstwa tj.

  • miechowskim, chrzanowskim, nowotarskim, brzeskim, proszowickim, bocheńskim, m. Nowym Sączu, tarnowskim, suskim, limanowskim, m. Tarnów, nowosądeckim, dąbrowskim, gorlickim,

pozostających bez zatrudnienia (biernych zawodowo lub bezrobotnych) które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej (w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego oraz osoby korzystające z POPŻ), w tym min.59(34K/25M) osób z niepełnosprawnościami o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, os. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z zaburzeniami psychicznymi, z niepełnosprawnością intelektualną i os. z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

W RAMACH UDZIAŁU W PROJEKCIE OFERUJEMY:

  • Indywidualne wsparcie doradców zawodowych i psychologów
  • Grupowe treningi kompetencji społecznych
  • Szkolenia zawodowe szyte na miarę Twoich potrzeb
  • Płatne staże zawodowe trwające 3 miesiące

INFORMACJE I ZAPISY DO PROJEKTU:
Biuro projektu
ul. Żeglarska 5
33-300 Nowy Sącz

www.str-project.pl

Informacja dot. prowadzonej rekrutacji oraz udzielanych form wsparcia w ramach projektu Wykluczeniu powiedz NIE

PLAKAT INFORMACYJNY