Powiatowe centrum pomocy rodzinie
W Bochni

+48 14 611 97 40

Aktualności

spotkanie informacyjne

Opublikowano

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni wraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza do udziału w spotkaniu warsztatowym dla przedstawicieli powiatu i samorządów gminnych, w dn. 6 listopada 2015 r. w sali nr 103, w Starostwie Powiatowym w Bochni, w godz. od 12.00 do 14.00 podczas którego zostaną przedstawione zagadnienia pomocne w rozwoju lokalnych inicjatyw i podmiotów ekonomii społecznej, takich jak:
– Nowe możliwości finansowania działań z zakresu aktywnej integracji, usług społecznych i zdrowotnych oraz wsparcia ekonomii społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020.

– Zasady tworzenia i prowadzenia spółdzielni socjalnych osób prawnych z udziałem gminy/powiatu. Przedstawienie korzyści i potencjalnych obszarów działalności ekonomicznej i społecznej na terenie gminy/powiatu.

– Pomoc w opracowaniu dokumentów strategicznych/ planistycznych, takich jak strategia rozwiązywania problemów społecznych, strategia rozwoju lokalnego czy program współpracy z organizacjami pozarządowymi w obszarze dotyczącym ekonomii społecznej.

– Zlecanie podmiotom ekonomii społecznej realizacji usług użyteczności publicznej (na podstawie przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie).

Szczegółowe informacje i zapisy pod numerem telefonu PCPR w Bochni (14) 611-97-40 lub 611-97-44