Powiatowe centrum pomocy rodzinie
W Bochni

+48 14 611 97 40

Aktualności

Szansa na rozwój

Opublikowano

Zarząd Powiatu Bocheńskiego zawarł umowę ze Stowarzyszeniem Nowa Perspektywa z Biecza na realizację usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla mieszkańców Powiatu Bocheńskiego, którzy doświadczają barier w zatrudnieniu z powodu kryzysów psychicznych, choroby i niepełnosprawności.

Grupa uczestników projektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni pn. Szansa na rozwój będzie mogła skorzystać z profesjonalnej pomocy, aby pomimo niepełnosprawności spróbować swoich sił na rynku pracy. Wśród nich jest dwóch uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Łapanowie. Realizacja wspólnego przedsięwzięcia Powiatu i Stowarzyszenia daje szansę na nowatorskie rozwiązywanie problemów włączenia osób niepełnosprawnych w życie zawodowe.

Stowarzyszenie Nowa Perspektywa odpowiedziało na ogłoszenie Powiatu o konkursie ofert na realizację specjalistycznego zadania publicznego. Oferta Stowarzyszenia obejmuje realizację inicjatyw przygotowujących do podjęcia zatrudnienia, w tym staże, praktyki zawodowe, subsydiowane zatrudnienie, zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy, zatrudnienie wspierane, wspomagane, usługi trenera zatrudnienia wspieranego oraz inne usługi ułatwiające adaptację pracownika w środowisku pracy, poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy, kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych.

Stowarzyszenie będzie korzystało z własnego doświadczenia w stosowaniu różnorodnych metod pracy służących aktywizacji społecznej i zawodowej, wynikających ze zidentyfikowanych potrzeb indywidualnych osób niepełnosprawnych, w tym np. weekendowy wyjazd zorganizowany łącznie dla uczestników projektu i ich otoczenia z programem informacyjnym i motywacyjnym nt. aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością w kontekście ich funkcjonowania w gospodarstwie domowym.

Mieszkańcy Powiatu Bocheńskiego zainteresowani udziałem w projekcie pn. Szansa na rozwój mogą zgłaszać się do PCPR w Bochni, ul. E. Windakiewicza 9/5 w dni robocze od 8 do 15. Kontaktować można się także telefonicznie: stac. 14/611 97 40 lub mob. 793 832 334 lub drogą e-mail: pcpr@powiat.bochnia.pl