Powiatowe centrum pomocy rodzinie
W Bochni

+48 14 611 97 40

Szansa na rozwój

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni realizowało od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2019 r. projekt pn. Szansa na rozwój – aktywna integracja w Powiecie Bocheńskim.

Celem projektu było wsparcie 70 mieszkańców Powiatu potrzebujących poprawy i wzmocnienia swoich szans na zatrudnienie. W projekcie mogą uczestniczyć osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w szczególności doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, np. osoby z niepełnosprawnością, osoby doświadczające zaburzeń psychicznych, wychowankowie pieczy zastępczej. Bliższe informacje o zasadach uczestnictwa w projekcie znajdują się w Regulaminie naboru i uczestnictwa.

W efekcie realizacji projektu Szansa na rozwój przewiduje się, że co najmniej 41 osób z niepełnosprawnościami zostanie objętych wsparciem, 56% osób uczestniczących w projekcie dokona postępu w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej i zmniejszy dystans do zatrudnienia lub podejmie dalszą aktywizację a 22% osób uczestniczących w projekcie podejmie zatrudnienie. W/w odsetek osób w przypadku osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi jest planowany odpowiednio na poziomie 46% i 12%.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Przewidywana wartość finansowa projektu to 1 mln złotych, z czego 85% będzie finansowane ze środków Unii Europejskiej.