Powiatowe centrum pomocy rodzinie
W Bochni

+48 14 611 97 40

Aktualności

Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Bocheńskim

Opublikowano

Jednostki powiatowe realizują wspólny projekt!

Od 25 stycznia br. wychowankowie rodzinnych domów dziecka i zawodowych rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Bocheńskiego będą brać udział w korepetycjach, które są finansowane w ramach projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni pn. „Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Bocheńskim”. Projekt jest dofinansowany z Funduszy Europejskich.
Zajęcia te są odpowiedzią Centrum na potrzeby zgłaszane przez rodziny zastępcze i prowadzących rodzinne domy dziecka. Projekt będzie realizowany w okresie od 1.10.2020 r. do 30.06.2023 r. i skierowany jest do dzieci i młodzieży do 18 r.ż. i ich rodzin oraz rodzin tworzących system pieczy zastępczej działający na terenie powiatu. Celem projektu jest promocja rodzicielstwa zastępczego oraz wspieranie rodzin zastępczych i pozostających pod ich opieką dzieci.
W ramach projektu przewidziano m.in.:
– organizację powiatowego dnia rodzicielstwa zastępczego,
– szkolenie kandydatów do sprawowania funkcji rodziny zastępczej,
– szkolenie funkcjonujących rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka,
– organizacja grupy wsparcia dla rodzin zastępczych z udziałem specjalistów,
– organizacja warsztatów wzmacniających procesy usamodzielnienia skierowanych głównie do usamodzielnianych wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej,
– organizacja wyjazdów wakacyjnych dla wychowanków pieczy zastępczej,
– organizacja wyjazdów integracyjnych dla rodzin zastępczych.

Powyższy projekt Centrum realizuje wspólnie z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w którym do realizacji działań projektowych zostali zatrudnieni dodatkowi specjaliści tj. psycholog i prawnik. Planowane jest również zatrudnienie terapeuty systemowego.

Działania OIK będą miały charakter profilaktyczny i będą adresowane do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, rodziców uczniów, rodzin objętych asystenturą, kuratelą i pieczą zastępczą.
Pracownicy OIK prowadzić będą następujące warsztaty profilaktyczne:
1. „Mów do mnie tato, mów do mnie mamo! Ja zrobię to samo!” Warsztaty adresowane będą do rodziców objętych asystenturą, kuratelą sądową i dla rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.
2. „Kocham życie – nie dla uzależnień”. Zadaniem pracowników OIK, prowadzących warsztaty, będzie wyposażenie dzieci i młodzieży w rzetelną wiedzę dotyczącą problemu uzależnień, w tym specyfiki uzależnienia od alkoholu, substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych.
3. „Dobro dziecka moim dobrem – dlaczego dzieci sięgają po używki?” – warsztat będzie skierowany do rodziców szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu bocheńskiego. Zadaniem pracowników OIK będzie wyposażyć rodziców i opiekunów prawnych w rzetelną wiedzę, dotyczącą problemu uzależnień. Część spotkania, poprowadzona przez radcę prawnego, poświęcona będzie również systemowi kar za posiadanie lub stosowanie różnych używek.
4. „Asystent rodziny jest, by pomóc. Uprawnienia i obowiązki asystenta rodziny”. Szkolenie ma na celu przedstawienie roli asystenta rodziny, jego kompetencji, sposobu działania oraz form, w jakich może pomóc rodzinie. Szkolenie przewidziane dla rodzin objętych asystenturą kuratelą sądową i rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Szczegółowa informacja nt zakresu tematycznego warsztatów znajduje się na stronie internetowej OIK – www.oik-bochnia.pl.
Wszystkich chętnych do skorzystania z oferowanego w ramach projektu wsparcia zachęcamy do kontaktu telefonicznego (PCPR-14/611-97-40, OIK – 14/611-28-92/93) lub mailowego (pcprbochnia@wp.pl, oik.bochnia@op.pl).

Jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi, które mogą wzbogacić realizowany projekt o dodatkowe formy wsparcia w tym samym zwiększą ofertę jednostek zaangażowanych w jego realizację.