Powiatowe centrum pomocy rodzinie
W Bochni

+48 14 611 97 40

Aktualności

Zatrudnimy Asystentów Osobistych dla Osób Niepełnosprawnych

Opublikowano

Zlecający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni

 1. E. Windakiewicza 9/5

32-700 Bochnia

tel. (014) 611-97-40

e-mail: pcpr@powiat.bochnia.pl

 

Dyrektor PCPR w Bochni zaprasza

do składania ofert w postępowaniu o zlecenie usług

Asystentki / Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

 

Rodzaj zamówienia: usługa w oparciu o umowę zlecenie.

 

 1. Określenie przedmiotu zlecenia:

Przedmiotem zlecenia jest:

usługa asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, której celem jest pomoc osobom niepełnosprawnym w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym realizowana na podstawie:

 • Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 i finansowana ze środków Funduszu Solidarnościowego,
 • Regulaminu usług asystencji osobistej dla osób niepełnosprawnych w Powiecie Bocheńskim.

Ogółem przewidywana liczba godzin usług asystenckich w 2021 r. w Powiecie Bocheńskim wynosi 14670 w sumie dla 50 osób niepełnosprawnych.

Osoba zgłaszająca gotowość do świadczenia usług asystenckich może je świadczyć na rzecz jednej osoby lub więcej osób, w zależności od własnych możliwości i potrzeb PCPR w Bochni oraz potrzeb odbiorców usług. Przewiduje się, że zatrudnionych będzie 10 asystentów (1 asystent/ka dla 5 beneficjentów).

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w Powiecie Bocheńskim są finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego przyznanych Powiatowi w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.

PCPR przewiduje zawarcie kontraktu trójstronnego pomiędzy PCPR w Bochni a odbiorcą usług i wybranym asystentem / asystentką. PCPR zastrzega, że w przypadku problemów z rekrutacją właściwego asystenta kontrakt trójstronny może nie zostać podpisany z uwagi na brak możliwości realizacji usługi. Szczegółowy zakres usługi określa Program pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 i Regulamin usług asystencji osobistej dla osób niepełnosprawnych w Powiecie Bocheńskim.

 

 1. Termin wykonania zlecenia:

Wymagany termin realizacji zamówienia – do 31 grudnia 2021 r. wg potrzeb odbiorców usług.

 1. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni przy ul. E. Windakiewicza 9/5, 32 – 700 Bochnia, lub telefonicznie pod numerem (014) 611-97-40 lub za pośrednictwem skrzynki e-mail: pcpr@powiat.bochnia.pl

 

 1. Opis wymagań stawianych kandydatom:

O zlecenie mogą ubiegać się:

 • osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny lub
 • osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu lub
 • osoby wskazane przez odbiorcę usług – uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

W przypadku gdy usługa asystenta będzie świadczona na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z ww. wskazaniami, wymagane jest także zaświadczenie psychologa o braku przeciwskazań do wykonywania czynności przez asystenta.

Usługi asystenta nie mogą być świadczone przez członków rodziny, przez opiekunów prawnych lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu.

 1. Zawartość oferty.

Oferta kandydatki / kandydata musi zawierać następujące dokumenty:

 • oferta wykonywania usługi asystenckiej przygotowana wg załączonego wzoru,
 • załączniki do oferty tj.: uwierzytelniona kopia dokumentu potwierdzającego kwalifikacje lub/i udokumentowane doświadczenie, zaświadczenie wydane przez psychologa w przypadku, gdyby usługa miała być świadczona na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia,
 • o ile dotyczy należy załączyć oświadczenie osoby niepełnosprawnej o dokonaniu wyboru oferenta na swojego asystenta osobistego,
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji rekrutacji do programu.
 1. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej:
 • cenę ofertową należy przedstawić jako wynagrodzenie brutto lub w przypadku osoby rozliczającej się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – cenę wg faktury/rachunku,
 • cena ofertowa podana przez kandydata / kandydatkę obowiązuje przez okres ważności umowy i nie podlega waloryzacji.
 1. Przy wyborze propozycji do realizacji zlecający będzie się kierował kryterium:
 • dokonanego wyboru oferenta na swojego asystenta osobistego przez osobę niepełnosprawną ubiegającą się o usługi asystencji osobistej lub
 • w razie braku oświadczenia osoby niepełnosprawnej o wyborze oferenta na swojego asystenta osobistego – decydujące znaczenie będzie mieć udokumentowane doświadczenie oferenta a dalej najkorzystniejsza cena.
 1. Forma, miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim (czytelną i trwałą techniką) na załączonym druku – „Oferta wykonywania usługi asystenckiej”,

 • ofertę należy złożyć w terminie do 30 listopada 2021 r., do godz. 15.00 w siedzibie zlecającego, tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni, ul. E. Windakiewicza 9/5, 32-700 Bochnia w sekretariacie lub pocztą na adres zlecającego lub wysłać pocztą elektroniczną na adres: pcpr@powiat.bochnia.pl,
 • PCPR w Bochni przewiduje możliwość uruchomienia kolejnych, dodatkowych terminów składania ofert,
 • zleceniobiorca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu do jej składania.
 1. Miejsce i termin otwarcia oferty cenowej:

Otwarcie złożonych ofert następuje w terminach naboru określonych w Regulaminie usług asystencji osobistej dla osób niepełnosprawnych w Powiecie Bocheńskim, tj.:

 • do 1 lipca
 • do 30 lipca
 • do 30 sierpnia
 • do 30 września
 • do 29 października
 • do 30 listopada
 1. Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania.

PCPR w Bochni unieważni prowadzone postępowanie o zlecenie usług w następujących przypadkach:

 • cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zlecający może przeznaczyć na sfinansowanie usługi;
 • wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zlecenia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
 1. Informacja o wyborze oferty:

Informacje o wyborze oferty będą udzielane na wniosek osób, które złożyły swoją propozycję.

 1. Ochrona danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r. Nr 119, s. 1) zwanego dalej „RODO” iż :

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni, ul. E. Windakiewicza 9/5, 32-700 Bochnia. Kontakt do Administratora: email: pcpr@powiat.bochnia.pl lub telefon: 014 – 611 – 97 – 40.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@iods.pl.
 3. Dane kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej,  w tym weryfikacji i oceny kandydatury – na podstawie wyrażonej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
 4. W przypadku wybrania Pani/Pana kandydatury, dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. zawarcia i realizacji umowy, realizacji niezbędnego kontaktu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym obowiązków księgowych, rachunkowych i archiwizacyjnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach kontroli przebiegu programu.
 6. Pani/Pana dane mogą być ponadto przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora np. dostawcom usług IT, firmom prawnym i doradczym.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania naboru, a po jego zakończeniu zostaną usunięte. W przypadku osób przyjętych, dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania programu, a następnie przez okres archiwizacyjny.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu wzięcia udziału w naborze.
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:
  dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu oraz wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
 10. Posiada Pani/Pan także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

W załączeniu:

 1. Wzór druku „Oferta wykonywania usługi asystenckiej”

 

 

 

 

Bochnia, dnia …………………………                                                  …..………………………………….

                                                                                               podpis Dyrektora PCPR w Bochni

 

 

Załącznik – WZÓR oferty

 

 

 

 

……………………..…………………

Pieczęć wpływu do PCPR w Bochni

 

 

 

Oferta wykonywania usługi asystenckiej

 

Imię i nazwisko

Kandydata / Kandydatki na Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

 

………………………………………………………………………………………………………………

 

Adres zamieszkania:

…………………………………..………………………………………………………………………….

Tel./fax.: ………………………..………………………..…………………….…..

e-mail: ………………………..……………..…………….……………….………

 

Odpowiadając na ogłoszenie o naborze na stanowisko Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej celem świadczenia usług asystenckich przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego – oferuję wykonanie usługi, zgodnie z wymogami opisanymi w Programie pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 i w Regulaminie usług asystencji osobistej dla osób niepełnosprawnych w Powiecie Bocheńskim

 • za cenę:

– za wynagrodzenie w kwocie brutto złotych: …………………………… (słownie: …………………………………………………………………………………………………………..)

– za cenę w kwocie brutto złotych wg faktury/rachunku w przypadku osoby rozliczającej się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej: ……………………………………… (słownie: ……………………………………………………………………………………………………………..)

 • w terminie do dnia ………………………………………

 

 1. Oświadczam, że:
 1. zapoznałem/am się i zobowiązuję do stosowania Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 oraz Regulaminu usług asystencji osobistej dla osób niepełnosprawnych w Powiecie Bocheńskim (zał. do Zarządzenia Nr 13/2021 Dyrektora PCPR w Bochni z dnia 15 czerwca 2021 r.);
 2. jestem uprawniony/a do pełnienia funkcji Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej zgodnie z wymogami opisanymi w Programie pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 i w Regulaminie usług asystencji osobistej dla osób niepełnosprawnych w Powiecie Bocheńskim,
 3. przyjmuję do wiadomości i stosowania zasady określone w Programie pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 i w Regulaminie usług asystencji osobistej dla osób niepełnosprawnych w Powiecie Bocheńskim,
 4. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania funkcji Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej,
 5. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotowego zlecenia,
 6. nie jestem członkiem rodziny, opiekunem prawnym lub osobą faktycznie zamieszkującą razem z uczestnikiem Programu.
 7. Posiadam:
  • Kwalifikacje w kierunku asystent osoby niepełnosprawnej zgodnie z Programem,
  • Kwalifikacje w kierunku opiekun osoby starszej,
  • Kwalifikacje w kierunku opiekun medyczny,
  • co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,
  • jestem wybrana / wybrany przez odbiorcę usług, uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego do świadczenia usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.
 8. W moim przypadku nie ma przeciwskazań* / występują przeciwskazania* do wykonywania czynności asystenta na rzecz dziecka niepełnosprawnego do 16 roku życia,
 9. Oświadczam, że cena za usługę podana w ofercie jest obowiązująca w całym okresie trwania zlecenia.
 10. Załącznikami do niniejszej oferty są:
 11. uwierzytelniona kopia dokumentu potwierdzającego kwalifikacje lub
 12. udokumentowane doświadczenie oraz
 13. zaświadczenie wydane przez psychologa w przypadku, gdyby usługa miała być świadczona na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia
 14. ile dotyczy – oświadczenie osoby niepełnosprawnej o wyborze oferenta na swojego asystenta osobistego,
 15. oświadczenie, czy kandydat / kandydatka będzie podlegać pełnym składkom na ubezpieczenie społeczne.

 

 

*niewłaściwe skreślić

 • we właściwym kwadracie zaznaczyć „X”

 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu wzięcia udziału w naborze na stanowisko Asystentki/Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Przyjmuję do wiadomości iż moje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni, wyłącznie w celu weryfikacji i oceny mojej kandydatury.

Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, jednakże wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

 

 

 

 

 

 

…………………………………….                                           …………………………………………

               data                                                                        podpis kandydata / kandydatki

na Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej